سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کیوان رضوانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
امید سیچانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی درسه دهه اخیر درجهان رواج بی سابقه یافته و امروزه درکلیه کشورهای جهان چه پیشرفته و چه درحال توسعه درابعاد بسیار گسترده یا بصورت وسیع به مرحله اجرا درآمده است درایران ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گامی بزرگ و اثربخش دراین راستا بوده است این ابلاغیه از یک طرف دولت را تنظیم و تعریف می کند و ازطرفی بستر رشد بخش خصوصی را فراهم می سازد علاوه برجنبه های اقتصادی این ابلاغیه پیامدهای اجتماعی آن را نمی توان نادیده گرفت این عوامل می تواند ناشی از جنبه های منفی متاثر از عدم تناسب زیرساخت ها دربعضی بخشها و یا تاثیرات ناشی از تمایل به عدم تغییر درقسمت های مختلف باشد از این رو همفکری و ارایه نظریات جدید به دولت دررسیدن باهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری به نظر می رسد این مقاله بررسی تاثیرات اجتماعی پیاده سازی سیاست های اجرایی اصل ۴۴ درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را مورد بررسی قرار میدهد جهت هآزمون فرضیات تحقیق ابتدا به تحلیل توصیفی داده ها و سپس برای تحلیل استنباطی از تکنیکهای آماری شامل ازمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردیده است نتایج حاصله حاکی از آن است که سیاست های اجرایی اصل ۴۴وپیوستن شرکت سهامی ذوب آهن به بورس اوراق بهادار دارای نتایج نامطلوبی از دیدگاه پرسنل درارتباط با میزان پذیرش پرسنل و میزان رضایت شغلی آنها دارد و همینطور نتایج نامطلوبی از دیدگاه سرمایه گذاران بورس منطقه ای اصفهان دارد و به عبارتی سرمایه گذاران سهام ذوب آهن را به سایر سهام ترجیح نمی دهند.