سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد والی پور – دانش اموخته کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حیدرعلی کشکولی – مدیرگروه ابیاری و زهکشی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
سعید برومندنسب – استاد گروه ابیاری زهکشی و رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهو
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

ابشویی اراضی در مناطق دارای خاک شور با اتخاذ تدابیر لازم جهت بالا بردن راندمان ابشویی امری ضروری است قلیائیت خاک نیز در برخی مناطق لزوم کاربرد کلسیم را در ابشویی اجتناب ناپذیر نمودها ست جهت بررسی وضعیت خاکهای منطقه با حفر پروفیل از اعماق ۲۰-۰ ، ۴۰-۲۰ ، ۶۰-۴۰ ، ۸۰-۶۰ و ۱۰۰-۸۰ سانتی متری نمونه خاکتهیه و پس از تجزیه آن در ازمایشگاه و محاسبه مقادیر ECe,SAR ، ESP ، و … به مطالعه آن از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پرداخته شد. این پژوهش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۲ تیمار شاهد ماده اصلاح کننده گچ و ۳ تکرار در کرتهای فلزی ۱*۱ متری اجرا گردید مقدار آب مورد نیاز جهت ابشویی به میزان ۱۰۰ سانتی متر و در ۵ مرحله تعیین گردید. پس از پایان هر مرحله نمونه برداریها در ۴ عمق تعیین شده از خاک انجام و ازمایشات صورت گرفت بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل آماری آنها بیانگر آن است که تاثیر کاربرد گچ برروند ابشویی در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. پیشنهاد می گردد در راندهای اولیه ابشویی از آب شور زهاب کشاورزی موجوداستفاده گردد.