سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

معصومه صداقت – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علیرضا کیامنش – دکترای تخصصی آمار و روش تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

اکثر افراد متاهل در صدد رسیدن به رضایت زناشویی اند و یا انتظار دارند به چنین رضایتی برسند . هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت در چهار طیف ترکیبی و رضایت زناشویی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است . روش تحقیق به روش علی -مقایسه ای بوده است . جامعه آماری پژوهش را دانشجویان متأهل دانشکده علوم پزشکی تهران تشکیل داده اند . حجم نمونه تحقیق ۱۰۲ نفر بوده است . روش نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد . برای سنجش رضایت زناشویی ( از پرسشنامه انریچ ( ۱۱۵ ) سؤالی و برای سنجش ویِژگیهای شخصیت از پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( ۵۷ سوالی استفاده شد . با توجه به تقسیم بندی شخصیتی آیزنک ، آزمودنیها به لحاظ شخصیتی به چهار طیف ( برونگرا / با ثبات – برونگرا / روان رنجور – درونگرا / باثبات – درونگرا / روان رنجور )تقسیم بندی ، شدند . داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss همبستگی اسپیرمن و آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین رضایت زناشویی به ترتیب در افراد زیر بوده است . اول برونگرایان / باثبات . دوم درونگرایان / با ثبات . سوم درونگرایان / روان رنجور و کمترین رضایت زناشویی در بین برونگرایان روان رنجور دیده شد .