سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم بذری – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزادواحداسلامی واحدقزوین ایران
سیدمهدی الوانی – استاددانشکده مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران

چکیده:

هدف تحقیق بررسی تاثیرابعادانگیزه شغلی برعملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران می باشد این پژوهش ازنوع کاربردی است و برای مشخص کردن تعاریف شاخصها و متغیرها ادبیات و پیشینه تحقیق ازروش کتابخانه ای و فیش برداری و سپس به منظور گرداوری اطلاعات اختصاصی شرکت توزیع برق ازنمونه اماری یعنی کارشناسان صنعت برق ازروش پیمایشی استفاده خواهد شد باتوجه به اینکه روش تحقیق ازنوع توصیفی – همبستگی می باشد لذا به منظور تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده و بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق ازنرم افزار SPSS و ازروش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و طبق ازمونهای انجام شده و بااستناد به تحقیقاتی که دیگران قبلا انجام داده اند نتیجه این است که بین تاثیر ابعاداهمیت شغل استقلال شغل و بازخورد شغل برعملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد