سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خان محمدی – موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد مازندران ایران
عباس محسنی – موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد مازندران ایران
اصغر انتظاری – موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد مازندران ایران

چکیده:

آموزش ضمن خدمت همواره به عنوان وس یله ای مطمئن جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات سازمانها مدنظر بوده است و فقدان آن نیز مسئله حاد هر سازمان ی است این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکردسازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای مازندران، بر مبنای سهبعد اهداف فردی، گروه ی و سازمان ی کارکنان انجام یافته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده تاث یر گذار ی آموزش ضمن خدمت بر عملکرد سازمان ی کارکنان بر سه مبنای فوق میباشد، همچنین نتایج آزمون فری دمن بی انگر آن است که تحقق اهداف فردی در اولوی ت اول، تحقق اهدا فسازمانی در اولویت دوم و تحقق اهداف گروه ی در اولویت سوم است.