سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رشتبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از کودها ی زیستی ابزاری م د فی در کشاورزی پا د یار بحساب می آید. در این پژوهش، تاثیر دو نوع کود ز یستی، ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در دو سطح دو و چهار درصد و در سه سطح تنش خشکی بر روی وزن خشک اندام هوایی و ریشه ای گیاه کلزا بررسی شد. مقادری میانگین وزن خشک اندام هوایی بین م تیارهای ورمی کمپوست در سطح چهار درصد و کمپوست زباله شهری در هر دو سطح ( دو و چهار درصد ) و بدون تنش خشکی اختلاف معنی داری نداشتند . اختلاف معنی داری در وزن خشک اندام هوایی و ریشه در شرایط تنش شدید خشکی بین م تیار های کمپوست و ورمی کمپوست مشاهده نشد. وزن خشک ریشه گیاه در هر دو تیمار کودی آلی در تنش شدید خشکی نیز با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند . در مجموع اثر مثبت کودهای آلی کمپوستی در کاهش اثرات تنش خشکی می تواند به بهبود وضعیت تغذیه ، بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب نسبت داده شود.