سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهلول ابراهیمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مجید امین نیری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رمضانی خورشید دوست – استادیار

چکیده:

برای تصمیم گیری درمسائل تصمیم آماری لازم است تابع مطلوبیت را برای تمام پیامدهای مسئله تصمیم گیری محاسبه کرده وگزینه ای که بیشترین مطلوبیت موردانتظار را دارد برای تصمیم گیری انتخاب نمود محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه برای مسائل اماری دوشاخصه درحالتی که شاخصه ها مستقل باشند با محاسبه توابع مطلوبیت های تک شاخصه و ترکیب آنها بدست می آید اما اگر شاخصه های مساله تصمیم مستقل نباشند محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه مشکل خواهد شد با توجه به اینکه دردنیای واقعی شاخصه های بیشتر مسائل تصمیم گیری وابسته هستند لذا دراین مقاله روش جدیدی برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه بصورت زیرارایه شده است درحالتی که توزیع احتمال شاخصه ها نرمال باشد از سفیدسازی ودرحالتی که توزیع احتمال شاخصه ها نرمال نباشد از توابع مطلوبیت شرطیب رای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه استفاده شده است.