سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشر آبادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادله اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقدار عرضه اقتصادی آب همیشه محدود بوده و مقدار تقاضا نیز همراه با افزایش جمعیت به طور دایم بالا می رود. بنابراین برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه تابع تقاضای آب زارعین آفتابگردان شهرستان خوی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ بررسی می شود. جهت دستیابی به اهداف مطالعه ابتدا به روش نمونه گیری کاملا تصادفی ساده ۱۴۰ کشاورز به عنوان نمونه مشخص و سپس داده های لازم از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. بدین منظور، ابتدا عوامل مؤثر بر تولید آفتابگردان با توابع مختلف تولید بررسی شد و در نهایت بر اساس آزمون نسبت درستنمایی، تابع تولید کاب- داگلاس انتخاب گردید. نتایج به دست آمده از تخمین تابع تولید نشان می دهد که نهاده های آب، کود شیمیایی، سم، بذر، زمین، نیروی کار و ماشین آلات دارای اثرات معنی داری بر تولید هستند. همچنین مقدار کشش قیمتی نهاده آب در برآورد تابع تقاضای آب ۰/۱۴۲ به دست آمده که نشان می دهد سیاست های قیمت گذاری دولت در مصرف آب در شهرستان خوی، می تواند در نحوه مصرف آب و استفاده بهینه کشاورزان از آن تاثیر داشته باشد.