سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فائزیان – استادیار، پژوهشکده صنایع غذائی، گروه مکانیک
یونس بیات – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، مرکز طراحی مهندسی توس دریا
پویا مشکینی – کارشناس مکانیک، پژوهشکده صنایع غذائی، گروه مکانیک
سیامک کلانی – کارشناس مکانیک مدیر شرکتکارا تهویه

چکیده:

اژکتورها ۱ یا جتپمپها وسایلی هستند که برای جابجایی، تراکم و یا اختلاط گازها، مایعات و جامدات استفاده میشود. این پمپها شامل سه جزء اصلی نازل، هد و دیفیوزر میباشند. در این مقاله ابتدااژکتور با عامل محرکه بخار معرفی و عملکرد آن در شرایط مختلف محیطی برای استفاده در چیلر ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس با فرض وجود تعادل ترمودینامیکی در مقاطع مختلف اژکتور و با استفاده از قوانین بقاء جرم، اندازه حرکت و انرژی حاکم بر حجم معیار بین مقاطع آن، به عنوان ورودی برنامه تحلیل عملکرد چیلر استفاده میشود. از تحلیل نتایج خروجی برنامه محاسباتی درمییابیم که با تغییر شرایط محیطی چیلر برای مصرف بهینه بخار میتوان از دما یا فشار کندانسور فرمان گرفت و با استفاده از یک شیر کنترل فشار، مصرف بخار را بهینه کرد. در انتها نتایج حاصل از نرمافزار برای تغییرات شرایط هوای محیط با نتایج تجربی حاصل از تغییر میزان بخار محرک وروردی سیستم مقایسه و نمودارهای استخراجشده رسم گردیده است.