سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش زارع – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین نادری – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانش

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی خشک کردن شلتوک با استفاده از روش ترکیبی مادون قرمز- جریان هوای گرم و بررسی تاثیر آن روی زمان خشک کردن و میزان نیروی لازم برای شکست دانه شلتوک انجام گرفت. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار توان تابشی ۰ و ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ وات بر سانتیمتر مربع، سه سطح هوای دمای ورودی ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس و سه سطح سرعت هوای خشک کننده ۰/۱ و ۰/۱۵ و ۰/۲ متر بر ثانیه انجام شد. نتایج بدست آمده در این آزمایش ها نشان داد که توان تابشی، دمای هوای ورودی و سرعت هوای ورودی هر کدام تاثیر معتناداری روی نیروی لازم شکست دانه ها دارند. با افزایش توان تابشی و دمای هوای ورودی مت زمان خشک شدن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. تیمار ها با شدت توان تابشی ۰/۲W.cm-2 نسبت به سایر توان های تابشی میزان ترک در دانه ها را کمترین و د رنتیجه نیروی لازم برای شکست دانه ها را بیشترین کرد. بین فاکتورهای موجود و اثرات متقابل آنها روی مدت زمان خشک کردن و نیروی لازم برای شکست دانه ها اختلاف معناداری در سطح یک درصد مشاهده شد. روابط ریاضی نیروی لازم برای شکست دانه و زمان خشک شدن محصول با فاکتورهای شدت تابش، دمای هوای ورودی و سرعت جریان ورودی تعیین شدند.