سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب
رضا شیرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب

چکیده:

هندسه هیدرولیکی رودخانه اهمیت زیادی در طراحی کانال های آبیاری و مدیریت و ساماندهی رودخانه ها دارد بدین منظور توسط محققین تئوری های زیادی جهت تخمین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه ها پیشنهاد شده است با این وجود کدام از تئوری های توسعه داده شده جهت تخمین هندسه هیدرولیکی توسط محققین مورد پذیرش عام قرارنگرفته است یکی از روشهای مطالعه هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه ها روش تجربی یا تئوری رژیم می باشد. دراین تحقیق هندسه هیدرولیکی کانالهای با بستر ماسه ای با انجام ۱۲ آزمایش با استفاده از دبی های مقطع پرمختلف در یک نیم مقطع ذوزنفه ای در فلومی با طول ۶ متر مطالعه شده است. زمان انجام آزمایشات یعنی زمان پایدار شدن مقطع بین ۵ تا ۸/۵ ساعت متغیر بوده است.