سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری چمازدهی – دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد
علی اصغر علمداریزدی –

چکیده:

یکنواختی نخ یکی از مهمترین پارامترهای نخ از لحاظ کیفی میباشد که تأثیرات قابل توجهی را بر خواص نخ، عملیات چلهکشی، بافندگی و در نهایت خواص پارچه تولیدی میگذارد. کلیه عوامل مؤثر بر کشش در ماشین رینگ اعم از غلتکها،کرایدلها، آپرونها، فاصله بین غلتکها و مقادیر کشش ناحیه عقب باید به درستی تنظیم شوند تا فرآیند کشش در ماشین رینگ به طور صحیح انجام گیرد و نایکنواختی نخ کاهش یابد. در این تحقیق، از رابطهیGrishinبرای دستیابی به توزیع کشش مناسب در ماشین رینگ استفاده شده است. انتخاب کشش ناحیهی عقب در رابطهیGrishin بر اساس کشش کل، تنظیم فواصل غلتک ها، طول الیاف و ضریب تغییرات آنها نهادینه شده است و تنظیمات کششی با توجه به رابطهی فوق بر روی یک نوع الیاف پنبهی شانه شده اعمال گردیده و یکنواختی آن بررسی گردیده و با شرایط دیگر تولید مقایسه میشود.با بررسی نتایج میتوان دریافت که اگر مقادیر توزیع کشش ماشین رینگ بهدست آمده بر اساس رابطهیGrishinرا برای تولید نخ نمرهی ۲۰ از الیاف پنبهی شانه شده اعمال نمائیم، نخ حاصله دارای استحکام و یکنواختی بهتری نسبت به حالتهای دیگر خواهد بود. اما در مورد الیاف و نخهای دیگر نمیتوان چنین نظری را داد