سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیره حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین محمودی قرایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا ثوابی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهر

چکیده:

کروم یکی از فلزاتی است که در محیط های آبی غالبا به شکل کروم شش ظرفیتی و اکسی آنیون کرومات حضور دارد. از آن جا که کروم برای سلامت انسان مضر بوده و آثار سوئی روی بدن انسان و حیوانات دارد، استفاده از مواد جاذب برای حذف آن از آب و پساب ضروری است. گوتیت یکی از انواع اکسی هیدورکسیدهای آهن است که می تواند به عنوان جاذب برای حذف کروم شش ظرفیتی از آب و پساب آلوده مورد استفاده قرار گیرد. آزمون جذب سطحی کروم از محلول کرومات توسط نمونه گوتیت طبیعی بر مبنای مطالعات قبلی طراحی و اجرا شد. در این مطالعه آزمایش جذب با مقدار کروم اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر، و دوز جاذب ۱g/L با اندازه ذرات کوچکتر از ٢٣٠ مش، در دمای اتاق و برای مدت ۶٠ دقیقه و سرعت همزدن ۶٠ دور بر دقیقه در pH های ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ انجام شد. پس از خاتمه غلظتهای ۳۶/۲۷ ، ۴۰/۲۳ ، ۴۲/۲۱ و ۴۳/۲۹ میلی گرم بر لیتر کروم شش ظرفیتی در محلول اندازه گیری شد. بیشترین مقدار جذب در pH معادل ٣ و به مقدار ۱۳/۷۳ میلی گرم بر لیتر معادل ۲۷/۴۶ درصد به دست آمد. این مطالعه نشان داد با کاهش pH جذب سطحی کروم شش ظرفیتی بر روی گوتیت افزایش می یابد که این نتیجه مطالعات قبلی در این زمینه را تایید می نماید.