سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی ایزدپناه – گروه تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،گرگان،ایران
ندا سلامت –

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر یک دوره اردوی تدارکاتی تیم ملی بر روی متغیرهای انگیزش، اعتماد به نفس وافسردگی بازیکنان جوان بسکتبالیست مرد انجام شد. تحقیق حاضر یک تحقیق پیش تجربی است. جامعه آماری برابرنمونه آماری بوده و نمونه آماری تحقیق شامل ۰۱ نفراز بسکتبالیستهای جوان مرد دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات آسیائی تهران در سال ۰۵۱۰ بود. برای جمعآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد نیمرخ وضعیت خلق و خوی شخصیتPOMS استفاده شده است. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت مشخصات فردی بسکتبا لیست ها و خلق و خوی آنها استفاده شده است. برای مقایسه میانگینهای دو متغیر در یک گروه در وضعیت خلق و خوی قبل و بعد از شرکت در اردوی تیم ملی از آزمون T % همبسته با احتمال خطای آلفای ۳استفاده شد. متغیرهای تحقیق عبارتند از متغیر مستقل حضور بسکتبالیستهای نخبه در اردوی تیم ملی و متغیر وابسته شش مؤلفه خلق و خوی شخصیتی که شامل انگیزش و اعتماد بنفس، افسردگی، خشم، اضطراب و سردرگمی.یافتههای تحقیق نشان داد که با حضور بسکتبالیستهای جوان در اردوی تیم ملی هیچ گونه اختلاف معنیداری در مولفههای خلقوخوی این ورزشکاران )انگیزش، افسردگی و اعتمادبهنفس در قبل و بعد از اردو مشاهده نشد