سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسنا دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کا
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،
ابراهیم گیلاسی – کارشناس استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،

چکیده:

از آنجایی که آب اکثر نقاط کشور از سختی بالایی برخوردار است، بررسی تأثیر یونهای موجود در آب این مناطق برفلوتاسیون موادمعدنی ضروری است. در این تحقیق تأثیر یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب بر فلوتاسیون نمونهباریت معدن اردستان، با استفاده از آب شهر )کاشان(، آب مقطر و آب تصفیه و با ثابت نگه داشتن سایر شرایط بهینه، انجام شد. براساس نتایج بدست آمده وجود این یونها در آب شهر، سبب ۵/۵%کاهش در بازیابی باریت نسبت به شرایط استفاده از آب تصفیه می شود. سپس آزمایش هایی با افزودن این یونهای کلسیم و منیزیم به آب تصفیه جهت بررسی تأثیر این یونها بر مصرف واکنشگرها و بازیابی باریت انجام شد. همچنین به منظور بررسی اثر این کاتیون ها برعملکرد کف ساز مصرفی، کشش سطحی آبهای مورد آزمایش اندازه گیری شد. در پایان مشخص شد حضور این یونها درآب شهر سبب۴/۱۸dyne/cmافزایش در کشش سطحی آب شده است. از طرفی۱۲۰mg/L افزایش در غلظتیونهای کلسیم و منیزیم، به دلیل تشکیل ترکیبات نامحلول در آب به ترتیب سبب افزایش مصرف تنظیم کنندهpH بهمیزان ۹ و۷mL میشود. همچنین این یونها با سولفونات سدیم )کلکتور( واکنش داده کمپلکس نامحلول تشکیل می دهند، در نتیجه بازیابی باریت کاهش می یابد.