سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنا دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کا
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،
فراز سلطانی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کیفیت آب مصرفی در فلوتاسیون اهمیت ویژهای دارد. آب مصرفی )آب فرآیند( واحد فلوتاسیون سرب و روی مجتمع ایرانکوه از مخلوط آب بازیافتی از باطله ) ۸۰-۸۵%و آب تازه ) ۹۰-۲۰%تهیه میشود که حاوی یونهایکلسیم، منیزیم و روی به ترتیب با ۹۶۵ ۹۷۴ و ۹ppm است. در این تحقیق تأثیر این یونها بر فلوتاسیون تفریقی سرب- روی در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج اولیه نشان داد، استفاده از آب بازیافتی به تنهایی در مقایسه با آب فرآیند تأثیر محسوسی بر عیار و بازیابی سرب نداشت. اما آب فرآیند در مقایسه با آب تازه سبب ۲% کاهش بازیابی و افزایش ۱/۵%عیار سرب شد. در ادامه به منظور بررسی تأثیر منفرد این یونها بر فلوتاسیون سرب، ۶۵ آزمایش با استفاده از روش سطح پاسخRSM( طراحی شد. نتایج نشان داد، یون روی در غلظت های پایین اثر محسوسی نداشته و افزایش آن از ۹۵۵ تا ۹۱ppm در آب بدلیل اثر بازدارندگی، سبب افزایش عیار سرب از۱۲/۹۲ به ۱۳/۶۷% شد