سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد جدیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
لیلا عظیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد عالم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در کارخانجات شرکت نساجی شهرستان بروجرد، انجام گرفته است. تعداد پرسنل این شرکت ۷۲۲ نفر است که فقط یسن اشخاص دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد ۳۸۲ نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۹۱ نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ۶۶ سوالی یادگیری سازمانی (مدل ماریسک و واتکنیز) و پرسشنامه محقق ساخته ۱۰ سوالی نوآوری سازمانی ( مدل آبرنسی کلارک) استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظر صاحب نظران تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات از نرم افزار Spss و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل گردید: هر هفت بعد یادگیری مستمر، یادگیری تیمی، تفویض اختیار کارمند، سیستم ریشه دار، ارتباط سیستم، تحقیق و گفتگو و رهبری استراتژیک برای یادگیری، بر نوآوری سازمانی تاثیر می گذارند. همچنین از مقایسه ضرایب بتای استاندارد شده مشخص گردید که متغیر ارتباط سیستم بیشترین تاثیر را بر نوآوری سازمانی دارد.