سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهرداد جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد برو
لیلا عظیمی – استادیار رشته جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد برو
مهرداد عالم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
مهدیه میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی درون سازمانی در شرکت خزر خرم شهرستن بروجرد، انجام گرفته است. جامعه آماری مشتمل بر ۸۵ نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۷۰ نفر تعیین گردید. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ۲۵ سوالی یادگیری سازمانی و پرسشنامه استاندارد ۳۴ سوالی کارآفرینی سازمانی (هورمون سبای و همکارانش)، استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از صاحب نظران تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات از نرم افزار Spss و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حصل گردید: یادگیری سازمانی بر تامین حمایت مدیریت عالی، برداشتن موانع سازمانی، و تامین زمانی کافی برای امکان پدیدار ساختن خلاقیت کارمند تاثیر می گذارد، ولی بر تشویق و پاداش، و نگیزش کارکنان تاثیر ندارد.