سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آقامحمد علیجانی، – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمید مدنی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
پیمان یوسفوند – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

۹ در – بر صفات زراعی سه لاین سویا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ (Zn) به منظور بررسی تأثیر عناصرگوگرد و روی شهرستان الشتر به صورت طرح آماری فاکتوریل بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی -۲ حل کننده زیستی گوگرد (بذر آغشته) ۳- محلولپاشی عنصر روی(سولفات (TMS و M7،M شامل: ۱- سه لاین سویا ( ۹ روی) ۴- بذرآغشته به حل کننده زیستی گوگرد توأم با محلولپاشی عنصر روی بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر و M 4105 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین ۹ / لاین به صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۷ بدست آمد. همچنین مصرف کود TMS 3616 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین / کمترین مقدار عملکرد دانه با میانگین ۲ ۲ درصدی عملکرد نسبت به تیمار شاهد گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میزان / ۱۰ و ۰۱ / گوگرد و روی موجب افزایش ۶ و مصرف گوگرد و روی با میانگین ۴۵۱۱ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. لذا با توجه به نتایج بدست M عملکرد از تیمار لاین ۹ با کاربرد توأم گوگرد و روی توصیه می گردد.