سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرگس ظهرابی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
حیدرعلی کشکولی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
کاوه طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عاطفه بی باک هفشجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر گرد و غبار ناشی از آلودگیهای صنعتی منطقه فولاد خوزستان بر برخی خصوصیات فیزیکی (نفوذپذیری سطحی خاک، مقدار نگهداشت رطوبت (FC)، تخلخل و وزن مخصوص ظاهری)، الگوی پیاز رطوبتی در زیر قطرهچکانها و هدایت هیدرولیکی خاکهای آن منطقه انجام شده است. بررسی این پارامترها جهت برنامه ریزی،مدیریت و طراحی فضای سبز ضروری میباشد. بدین منظور در منطقه شرکت فولاد خوزستان نسبت به تعیین مناطق بادرجات آلودگی مختلف اقدام شد. نتایج نشان داد عمق پیاز رطوبتی ناشی از فعالیت قطرهچکانها کمتر و گستردگیسطحی آن بیشتر شده است. همچنین کاهش معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد بین نفوذپذیری سطحی و نگهداشت رطوبت خاک (FC) بین خاکهای مناطق آلوده و منطقه فاقد آلودگی (شاهد) وجود دارد. اما بر روی سایر خصوصیات فیزیکی (تخلخل، وزن مخصوص ظاهری) و هدایت هیدرولیکی اختلاف معنی داری بین مناطق آلوده با منطقه شاهد دیده نشده است.