سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد عالی – کارشناسی ارشد باغبانی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
رحمت صالحی – کا رشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده:

اثرات نیتروژن خالص در سه سطح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و همچنین تغذیه برگی در پنج سطح )محلول غذایی اوره در سه غلظت، محلول غذایی فوسامکو در یک غلظت و شاهد( بر روی کمیت و کیفیت خیار پائیزه رقم سوپر دامنیوسمطالعه گردید.نتایج نشان داد که کاربرد نیتروژن اثر معنی داری بر روی وزن بوته و درصد خشک بوته داشت. در حالیکه بذر روی صفات عملکرد کل، تعداد میوه در سطح برداشت، طول بوته و درصد خشک میوه تفاوت معنذی داری مشاهده نشد وهمچنین استفاده از تغذیه برگی اثر معنی داری بر روی صفات عملکرد کل میوه، عملکرد محصول پیش رس، تعداد میوه درسطح برداشت، طول بوته و وزن تر بوته داشت.اثر متقابل کود نیتروژن به صورت مصرف در خاک و تغذیه برگی روی صفات عملکرد کل میوه، عملکرد محصول پیش رس، تعداد میوه در سطح برداشت، طول بوته و وزن تر بوته خیار معنی دار گردید به طوری که تیمار ۱۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار و محلول غذایی اوره ۷/۵ در هزار بالاترین عملکرد داشته و به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.در این تحقیق از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتو استفاده گردید