سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر کرج
سیدعلیرضا ولدآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

جهت ارزیابی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد روغن و برخی صفات رویشی گیاه کدوی تخم کاغذی آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در شرایط مختلق رطوبتی انجام گرفت. عامل آبیاری در سه سطح شامل ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰میلی متر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاسA که درمرحله قبل از گلدهی اعمال شد، به عنوان عامل اصلی و عامل کود دامی در ۳ سطح ( شامل ۰ و۱۵ و ۳۰ تن در هکتار) بهمراه قارچ میکوریزا در ۲ سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که عامل آبیاری بر کلیه صفات مورد آزمون تأثیر معنی داری داشت. بطوریکه آبیاری پس از ۶۰ میلیمتر تبخیر بالاترین وزن خشک گیاه در مرحله آغاز میوه دهی ( ۱۱۱٫۲ گرم در متر مربع) ، طول بوته ( ۲۳۵٫۵ سانتیمتر) و درصد روغن دانه ها ( ۴۴٫۳۱ %) دارا بود (در سطح ۱%). اما بالاترین درصد تلاش بازآوری متعلق به آبیاری پس از ۱۸۰ میلیمتر تبخیر ( ۹۶٫۸۲ %) بود و تیمارهای آبیاری پس از ۶۰ و ۱۲۰ میلیمتر تبخیر بالاترین عملکرد روغن دانه را داشتند که در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند. کود دامی باعث افزایش وزن خشک گیاه در مرحله آغاز .(% میوه دهی و طول بوته گردید (در سطح ۱%) ، ولی استفاده از کود دامی باعث کاهش درصد تلاش بازآوری شد (در سطح ۱ تأثیر قارچ میکوریزا روی صفات وزن خشک گیاه (در سطح ۵%) و عملکرد روغن دانه و درصد روغن دانه (در سطح ۱%) معنی دار بود.