سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آناهیتا طاهرخانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و محلول پاشی آهن بر عملکرد و کیفیت انگور بیدانه سفید در منطقه تاکستان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تاک ها ۲۱ ساله و فاصله کشت آنها ۴×۲ متر بود. تیمارهای آزمایش شامل: چهار سطح خاکدهی نیتروژن: صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ گرم نیتروژن در هر بوته که از منبع اوره تأمین و به صورت چالکود به خاک اضافه شدند و چهار سطح محلول پاشی عبارت بود از: بدون محلول پاشی، محلول پاشی با اوره با غلظت ۵ در هزار، محلول پاشی با کلات آهن (Fe-EDTA) با غلظت ۲ در هزار و محلول پاشی ترکیب اوره با کلات آهن به ترتیب با غلظت های ۵ و ۲ در هزار بودند که پس از اعمال آنها میزان عملکرد و صفات کمی و کیفی انگور اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که تیمار کاربرد خاکدهی اوره بر روی عملکرد بوته، وزن و قطر حبه، وزن و طول خوشه در سطح ۱% معنی دار بود ولی بر روی میزان TSS و pH آب میوه تأثیر معنی دار نگذاشت. همچنین تیمار محلول پاشی آهن و اوره در سطح ۱% تفاوت معنی دار و بیشترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارهای محلول پاشی داشت.