سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهناز مطلبی زاده خالص – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
عبداله حسن زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
جلیل اجلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مطالعه ۵ تیمار کودی شامل: ۱-شاهد بدون کود رایج منطقه ۲- شاهد و کود رایج منطقه ۳-نیتروکسین و کود رایج منطقه ۴- فسفات بارور ۲ و کود رایج منطقه ۵- نیتروکسین و فسفات بارور ۲ و کود رایج منطقه بر ۵ رقم مختلف کتاندر ۴ تکرار در استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که از بین تیمار های مختلف کود های زیستی تیمار نیتروکسین + فسفات بارور ۲ + کود رایج منطقه بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن را تولید کرد و تیمار شاهد کمترین مقدار را داشت و تیمار کودی با رقمTN-97- 14بیشترین عملکرد دانه را تولید کرده است.