سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید چمن گشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاظم خاوازی – موسسه تحقیقات خاک و آب
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک بویژه باکتری های محرک رشد گیاه به جای مصرف کودهای شیمیایی از مهمترین راهبردهای تغذیه ای در مدیریت پایدار بوم نظا مهای کشاورزی می باشد. به منظور بررسی تأثیر مایه تلقیح باکتر یهای ازتوباکتر، آزوسپیریلیوم، سودوموناس استرین ۱۸۷ و میکس (ازتوباکتر + سودوموناس + آزرسپیریلیوم) بر رشد گیاه کاهو (Luctuca sativa L.) آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۹ در شهرستان کرج در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل ازتوباکتر، آزسپیریلیوم، سودوموناس و میکس و شاهد بودند. نتایج نشان داد که تلقیح بذر کاهو با کودهای بیولوژیک باعث افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن خشک گیاه، شاخص سطح برگ و عملکرد گیاه در مقایسه با شاهد شد. آزوسپیریلیوم با میانگین ۴۱/۶۶ سانتی متر بیشترین و شاهد با میانگین ۳۰ سانتی متر کمترین ارتفاع گیاه را داشت. آزوسپیریلیوم و شاهد با میانگین ۶۵/۲۴ و ۴۴/۶۶ عدد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد برگ را داشت. شاخص سطح برگ در آزوسپیریلیوم با میانگین ۹۳/۴۱ سانتی مترمربع بیشترین و در شاهد با میانگین ۴۱/۲۱ سانتی مترمربع کمترین مقدار بود. آزوسپیریلیوم و شاهد با میانگین های ۹۳۳/۳۳ گرم و ۶۹۰ گرم به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار عملکرد را داشت. همچنین آزوسپیریلیوم با میانگین ۱۹۸/۶۶ گرم بیشترین و شاهد با میانگین ۱۳۸ کمترین مقدار وزن خشک را دارا بود.