سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این تحقیق به صورت آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به منظور مطالعه صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا در انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی غنیشده انجام شد. کرتهای اصلی عبارت بودند از هشت تی مار کودی شامل سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب غنیشده با ۵۰ % کود شیمیایی مورد نیاز خاک، تیمار فقط کود شیمیایی و شاهد و کرتهای فرعی نیز شامل سه رقم سویا ( ۰۳۳ ، ویلیامز و سحر ) بود. نتایج نشان داد که لجن فاضلاب ۴۰ تن در هکتار غنیشده با کود شیمیایی بیش ترین عملکرد دانه را تولید کرده است. بین ارقام مختلف سویا تفاوت معنیداری از لحاظ صفات کمی و کیفی مشاهده شد ، به طوری که بیشترین عملکرد دانه، میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ از رقم سحر و لاین ۰۳۳ به دست آمد. نتایج مقایسات میانگین نشان داد اثرات متقابل کود و رقم بر درصد منگنز، مس و آهن برگ سویا تأثیر معنیداری داشت به طوری که بیشترین درصد منگنز و مس برگ در لاین ویلیامز و به ترتیب در تیمارهای کودی لجن فاضلاب و کمپوست زباله ۴۰ تن در هکتار غنیشده مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان آهن برگ زمانی به دست آمد که مقدار کمپوست ۴۰ تن در هکتار برای رقم سحرمورد استفاده قرار گرفت. در میان صفات مورد مطالعه به غیر از مقدار منگنز برگ بقیه صفات با عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنیداری بودند