سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده رئیسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عطااله خادم الرسول – هیت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول
نوشین رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،

چکیده:

با توجه به اهمیت حفظ منابع آب و خاک و توسعه پایدار، اتخاذ شیوه های نوین و مناسب مدیریتی بالاخص در بخش کشاورزی بسیار اساسی می باشد. نقش خاکورزی به عنوان مهم ترین عملیات کشاورزی، در کشاورزی پایدار حائز اهمیت میباشد. این مطالعه جهت بررسی تأثیر کوتاه مدت دو شیوه خاکورزی بر برخی خواص فیزیکی خاک در مزارع ذرت شمال استان خوزستان انجام شد. بافت خاک سیلتی کلی لوم و تیمارها شامل روش خاکورزی مرسوم و بی خاکورزی بود. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تأثیر کوتاه مدت خاکورزی بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و هدایت هیدرولیکی در سطح ۰۵ / ۰ آزمون LSD معنی دار نشد. اما در روش بیخاکورزی نسبت به خاکورزی مرسوم در عمق ۲۰ – ۰ سانتی متر، وزن مخصوص ۵/ ۲% بیشتر و تخلخل کل ۵% کمتر شد. هدایت هیدرولیکی در هر دو تیمار در پتانیسل های مختلف آب تفاوت معنی دار داشت. هدایت هیدرولیکی اشباع (هدایت هیدرولیکی در پتانسیل صفر) در روش خاکورزی مرسوم نسبت به بی خاکورزی ۷% بیشتر بودکه به دلیل کاهش تراکم خاک در روش خاکورزی مرسوم نسبت به بی خاکورزی بود