سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
ابراهیم احمدزاده ثانی – دانشجوی کارشناسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه حفظ منابع آب قابل دسترس و بهره برداری بهینه از آن ها مسئله ای جهانی است. در چنین شرایطی مصرف آب کم تر، با افزایش کارایی مصرف آن، امری مهم خواهد بود. به همین جهت آزمایشی در شش سطح رطوبتی (صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد آب سهل الوصول) در سه تکرار روی ذرت علوفه ای رقم ماکسیما با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بیش ترین میزان عملکرد (۷۰/۸۵۳۰۳ کیلوگرم در هکتار) و ماده خشک (۲۰/۲۲۴۱۷ کیلوگرم در هکتار) در تیمار سطح ششم آب حاصل شد. پایین ترین میزان عملکرد (۰۷۴/۴۲۰۷۴ کیلوگرم در هکتار) و مقدار ماده خشک ذرت (۶۷/۱۱۳۹۴ کیلوگرم در هکتار) نیز در تیمار صفر درصد آب سهل الوصول مشاهده شد. تأثیر سطوح آب مصرفی بر کارایی مصرف آب معنی دار نبود. از آنجا که تیمار چهارم آب مصرفی (۷۵ درصد آب سهل الوصول) تفاوت معنی داری از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب با تیمار سطح ششم آب نداشت، به عنوان تیمار مناسب به منظور دستیابی به عملکرد مناسب با مصرف آب کم تر بود.