سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه سفیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین محمودی قرائی – عضوهیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
منصور مشرقی – عضوهیئت علمی گروه زیستشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سیاره – گروه زمین شناسی زیست محیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

چکیده:

در این مطالعه کیفیت منابع آب منطقهی کاهو (شمالغرب مشهد) مورد بررسی قرار گرفت. کانی سازی رگهای حاوی کانیهای گالن PbS پیریت FeS2 و کالکوپیریت CuFeS2 در سنگهای دگرگونی به سن ژوراسیک، منشأ ورود عناصر سمی در منابع آب منطقه است. به منظور اندازهگیری غلظت فلزات سنگین Pb, Hg, Ni, Cd شبه فلزات ،(As, Sb ) آنیونها (HCO3, Cl, SO4 و کاتیونها Ca, Mg, Na, K تعداد ۵ نمونه آب از منابع آبزیرزمینی (چشمه و قنات) و منبع آب آشامیدنی روستای کاهو در اسفند سال ٩٠ برداشت شد. آنالیز شیمیایی نمونههای آب نشان داد که غلظت برخی عناصر سمی مانند آرسنیک در منابع آب بالاتر از حد مجاز ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت WHO در سال ٢٠١١ است. با توجه به نمودار پایپر نمونههای آب در محدودهی بیکربناته کلسیک قرار میگیرند. شیمی منابع آب متأثر از آهکهای دگرگون شده و کانیهای سولفیدی در منطقه است.