سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام دم شناس – دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما – دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عسکری –

چکیده:

معمولاً مناطق معدنی، به عنوان پتانسیل های ایجاد آلودگی در آب و خاک مناطق پایین دست محسوب می شوند . در این تحقیق سعی گردید که میزان تأثیر کانه زایی طلا بر میزان توزیع طلا، نقره و آنتیموان در منابع آب زیرزمینی منطقه معدنی طلای هیرد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . جهت انجام این تحق ی ق از آب ۶ قنات (در محل مظهر) و ۴ چاه در منطقه نمونه برداری صورت پذیرفت و غلظت آنتیموان توسط آنالیز ICP-MS در نمونه ها اندازه گیری گردید . غلظت آنتیموان در فصل تر در چاه ابریخه ppb) 3/1 ) به بیش از دو برابر غلظت آن در فصل خشک (۱/۹ ppb) می رسد . حداکثر غلظت آنت یموان در فصل تر، در آب چاه ابریخه معادل (۳/۱ ppb) و حداقل غلظت آن، در آب چاه علیزاده با ۲ppb می باشد. بیشترین مقدار آنتیموان مربوط به قسمت هایی است که از منطقه اکتشافی یک تغذیه میشوند. . نتایج نشان می دهند که غلظت طلا در فصل تر در چاه ها و قنات های هیرد، گ لچین، بصیران، همت آیاد و لکتو به ترتیب ۰/۲، ۰/۱۴، ۰/۰۷، ۰/۰۶ و ۰/۰۵ میلکورگرم بر لیتر می باشد. به طور کلی غلظت طلا در منابع آب زیرزمینی در فصل تر بیشتر از فصل خشک می باشد. غلظت نقره در منابع آب بسیار ناچیز می باشد.