سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحم ملاوی – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
مهدی متین راد – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مصطفی حسین پور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور کنترل علف های هرز کلزا رقم هایولا ۴۰۱ با استفاده از علف کش های رایج، در شرایط آب و هوا یی شمال خوزستان، آزمایشی در قالب بلو کهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرک چم گلک از توابع شهرستان اندیمشک در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ اجرا گردید. در این آزمایش ۵ علف کش در مقادیر مختلف مورد استفاده قرار گرفت که عبارت بودند از: ترفلان، لونترل، بوتیزان استار، گالانت سوپر و فوکوس (علف کش های گالانت سوپر و فوکوس بصورت اختلا ط با لونترل بکار رفتند). نتایج نشان داد که بیشترین درصد کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مربوط به تیمار بوتیزان استار ۳ لیتر در هکتار با میانگین ۷۵/۵ درصد بوده است. در این آزمایش بین سطوح مختلف علف کش از نظر درصد افزایش عملکرد دانه، تفاوت معنی داری وجود داشت، بطوریکه بیشترین عملکرد اقتصادی، با میانگین ۳۱۳۶/۷۵ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار بوتیزان استار ۳ لیتر در هکتار بود. کمترین عملکرد اقتصادی نیز با میانگین ۱۹۲۳/۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار ترفلان ۲ لیتر در هکتار بود. بر اساس این تحقیق علف کش بوتیزان استار به میزان ۳ لیتر در هکتار برای زراعت کلزا توصیه می شود.