سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی و
محمدهادی توانا – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نجف هدایت – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

اهمیت آب در زندگی بشر سبب شده تا همواره به فکر انحراف و انتقال آب مورد نیاز خود باشد یکی از معمول ترین سازه هایی که جهت این امر مهمورد استفاده قرار گرفته سازه آبگیر جانبی است کاربرد فراوانی آبگیر جانبی در صنعت آب سبب شده تا شناخت الگوی جریان وعوامل موثر در عملکرد آن امری اجتناب ناپذیر باشد در این تحقیق با استفاده ازنرم افزار فلوئنت برای سه نوع جریان با اعداد فرود ۰/۱۳ ، ۰/۱۹ ، ۰/۲۷ سه نسبت دبی ۰/۲۵ ، ۰/۳۷۵ و ۰/۴۵ پنج نسبت عرض ۰/۵ ، ۰/۷۵ و ۱ و ۱/۲۵ و ۱/۵ و چهار زاویه آبگیری ۳۵ ، ۵۵ و ۷۵ و ۹۰ و در مجموع ۸۱ حالت در آبگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی مدلسازی سه بعدی صورت گرفته است درتمامی حالات محاسبات برای جریان آشفته و ماندگار و با انتخاب مدل آشفتگی RSM انجام شده است پس از تحلیل میدان خطوط جریان در کلیه موارد رسم و ابعاد گردابه تشکیل شده و در کانال ابگیر اندازه گیری شده است.