سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی علی قربانی – مربی گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی
مجید پاسبانی خیاوی – استادیار گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی
لیلا سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین مقاله فشارهیدرودینامیکی به وجود آمده دراثراندرکنش سدمخزن و یخ دریک سیال بادامنه نامحدود تراکم پذیر غیرچرخشی و غیرلزج بااستفاده ازمدل اجزای محدود بررسی میشود برای تحلیل سیستم ازروش تحلیل تاریخچه زمانی استفاده میشود یکی ازچالشهای بزرگ طبیعت پیچیده یخ و شرایط مرزی مربوط به حرکت پوشش یخی مخزن است و دلایل مشاهداتی مناسب مربوط به روند اندرکنش یخ – سد وجود ندارد یا کم است برای انالیز لرزه ای سیستم سدبتنی وزنی – مخزن – یخ مدل اجزای محدودی بااستفاده ازنرم افزار Ansys تهیه شده است ازانجایی که وجود پوشش یخ درپاسخ دینامیکی کلی سیستم تاثیر می گذارد درمناطق مستعدزلزله و درمعرض آب وهوای بادشمالی برای تامین ایمنی سدهای موجود و طراحی سدهای جدید بایستی ترکیب بارگذاری مناسب اتخاذشود وجود پوشش یخ موجب افزایش فشارهیدرودینامیکی درسطح مشترک یخ – مخزن و کاهش آن درپاشنه سد می شود