سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دان
محمد حسین امید – دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی – دانشگاه تهران

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: فرمولها در متن ناخوانا می باشد]
پوششهای گیاهی نقش بسیار مهمی در مورفولوژی رودخانه و جلوگیری از فرسایش کناره ها و کاهش حرکت رسوبات دارند و با ایجاد مقاومت در برابر جریان و جذب سرعت حرکت جریان توسط نیروی کششی ساقهها، باعث افزاش ضریب زبری و کاهش تنش برشی کف و در نتیجه کاهش نرخ حرکت بار کف میگردند. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر روی جریان از یک مدل آزمایشگاهی استفاده شد و آزمایشات در شرایط جریان ماندگار غیر یکنواخت تدریجی و حاوی رسوب در یک فلومشیشهای به طول ۶ متر و عرض ۰/۵ و ارتفاع ۰/۶ متر انجام گردید. برای مدل کردن پوشش گیاهی غیر مستغرق از میلههای استوانهای از جنس پلکسی گلاس و به ارتفاع ۱۵ سانتی متر و قطر ۸ میلی متر استفاده شد و در ۳ تراکم مختلف و به طول ۲/۸ متر در کف کانال نصب گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده، میتوان نتیجه گرفت که وجود پوشش گیاهی غیر مستغرق و افزایش تراکم آن، باعث افزایش مقاومت جریان و افزایش تنش کل و در نتیجه باعث افزایش عمق و شیب خط انرژی میشود. همچنین بیشترین مقاومت در برابر جریان توسط نیروی کششی ساقهها ایجاد میشود و این نیرو سرعت حرکت جریان را کاهش می دهد که در نتیجه باعث کاهش تنش برشی در کف و کاهش نرخ انتقال رسوبات کف میشود.