سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرحناز حمدی هولاسو – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
محمدعلی چگینی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
داریوش فتح اله طالقانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
سعید صادق زاده حمایتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

پوشش بذر بامواد پلیمری علاوه بر افزایش کارایی استفاده از سموم قارچ کش و حشره کش بذر موجب افزایش قوه نامیه و استقرار بذر چغندر قند می شود. این تحقیق با هدف تعیین اثرات پلیمر سنتز شده داخلی روی خصوصیات جوانه زنی بذر چغندر قند ( رقم زرقان) در آزمایشگاه کنترل بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کرج در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شد. در این تحقیق، با هشت سطح کاربرد پلیمر به درصد وزن های مختلف صفر و ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ و ۳ و ۳/۵ درصد و یک تیمار بذر پوشش یافته با یک درصد پلیمر خارجی در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. بلافاصله پس از انجام پوشش بذر با پلیمر سنتز شده و یازده ماه پس از آن برخی صفات مهم جوانه زنی بر اساس استانداردهای ATSI اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان قوه نامیه و درصد جوانه های غیر طبیعی بذرهای پوشش یافته و تیمار شاهد کاهش یافته است ولی این کاهش در تیمارهای پوشش داده شده کمتر از تیمار شاهد ( بذر بدون پوشش) بود. نتایج نشان داد که میزان پوشش پلیمری به مقدار ۲/۵ درصد وزنی بذر نسبت به تیمار شاهد ۱۰ درصد افزایش قوه نامیه داشت. این نتایج مبین ان است که پوشش پلیمری بذر می تواند نقش محافظتی برای جنین در مقابل عوامل موثر در زوال بذر ایفا کند.