سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حبیب الله بیات – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر شهابی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اصول متداول طراحی سبز بر ضرورت بازیافت ضایعات در صنعت ساخت و ساز نیز تأکید دارد. لیکن بازیافت ضایعات ساختمانی ممکن است موجب محدودیت هائی در ویژگی های سازه ای مصالح شود که آگاهی پیرامون تغییر رفتار مکانیکی آنها ضرورت دارد. این مقاله، یافته های یک پژوهش پیرامون اثرات بارز پودر شیشه و پودر آجر که بعنوان افزودنی در بتن حجیم مورد استفاده بوده اند را ارائه می کند و تغییرات محتمل در مقاومت سایشی و مقاومت فشاری بتن حجیم بدنبال استفاده از پودر شیشه و پودر آجر بعنوان مواد جایگزین کننده سیمان، مورد بررسی قرار گرفته اند. آزمایش ها با نمونه های مکعبی ۱۵ سانتیمتری متعارف که از مخلوط هائی با ۱۵، ۲۲/۵ و ۳۰% از پودر شیشه یا پودر آجر بعنوان مواد جایگزین کننده ساخته شده بودند صورت گرفته و نمونه های شاهد با استفاده از طرح اختلاط استاندارد تهیه شده بودند. آزمایش های مقاومت فشاری و مقاومت سایشی در سن های مختلف انجام شده و نشان داد هاند که: • چون افزایش وابسته به زمان پارامترهای مقاومتی نمونه ها از یک روند متعارف پیروی می کنند، بنابراین روش شناختی پژوهش، قابل اعتماد بوده است. • پودر شیشه نشانه هائی از واکنش شیمیائی با سیمان را در نمونه های مربوطه نشان م یدهد و علیرغم پائین تر بودن پارامترهای مقاومتی نمونه ها در ابتدا، بعلت سرعت بیشتر افزایش مقاومت، چنان کمبودهائی را در طول زمان با افزایش سن نمونه ها، جبران می کنند. • به نظر می رسد پودرآجر با سیمان واکنش نداده و فقط بصورت یک پرکننده بی اثر در مخلوط حضور داشته باشد.