سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شیشه ساز – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، استاد
مهدی بقایی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک،کارشناس ارش

چکیده:

این مقاله به تحلیل تنش در اطراف یک سوراخ در مواد مرکب چند لایه با الیاف بلند که در آن الیاف در جهت طولی چند لایه قرار دارند، می پردازد؛ چند لایه دارای طول بینهایت، عرض محدود وضخامت ثابت بوده و تحت بار کششی ثابت در بینهایت قرار دارد. ناپیوستگی به صورت سوراخ بیضی شکل بطور متقارن در وسط چند لایه قرار دارد و فرض بر این است که بر اثر ازدیاد تنش برشی در ماتریس اطراف سوراخ یک ناحیه تسلیم یافته به طول۲Lp در ماتریس ایجاد شده است؛ بدین منظور از تئوری ماتریس تسلیم یافته ۱ برای بررسی ناحیه تسلیم استفاده شده است. با استفاده ازتئوری شیرلگ ۲، با در نظر گرفتن المان حجمی معادلات تعادل حاکم بر چند لایه استخراج شده است. با توجه به شرایط مرزی و پیوستگی حاکم بر چند لایه نتایج تمرکز تنش و تنش برشی ماکزیمم دراطراف سوراخ بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش طول ناحیه پلاستیک در ماتریس ضریب تمرکز تنش در الیاف اطراف سوراخ کاهش مییابد. همچنین اثر تعداد الیاف شکسته شده، تعدادکل الیاف و تغییر شکل سوراخ روی تمرکز تنش نیز بررسی شده است.