سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
جواد هادیان – دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیده فاطمه حاتمی – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر پسماند کمپوست قارچ (SMC) بر رشد و عملکرد دو گیاه دارویی ریحان و مرزه آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای حجمی صفر(شاهد) و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته شده و شسته نشده بود. نتایج نشان داد که جایگزین نمودن پسماند کمپوست قارچ به بستر کاشت بر بیشتر صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری در سطح ۱ درصد داشت. با افزایش نسبت حجمی کمپوست شسته نشده زیتوده کل و عملکرد رویشی ریحان روند رو به افزایشی را نشان داد و بیشترین وزن خشک برگ و سرشاخه گلدهنده، وزن تر بوته و ریشه، ارتفاع بوته و مجموع ارتفاع شاخه های فرعی، تعداد برگ و شاخه های فرعی و میزان کلروفیل در تیمار ۵۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته نشده به دست آمد در حالیکه بیشترین مقدار وزن خشک برگ، سرشاخه گلدهنده و سایر صفات ذکر شده در بالا برای مرزه در تیمار ۴۰ درصد پسماند کمپوست قارچ بصورت شسته شده و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار ۴۰ و ۵۰ درصد پسماند کمپوست قارچ شسته نشده حاصل شد.