سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر سبزی پرور – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

؛«نوسانان اصلس شمالی» الگوی مؤثری از تغییرپذیری گردش عمومی جو در محدوده برون حارهای نیمکره شمالی است در این مقاله به بررسی ارتباط بین میزان تبخیر از تشت در ۷ ماه گرم سال سه ایستگاه سینوپتیک با شاخص نوسان اطلس شمالی NAO از طریق آمار تحلیلی (ضرایب همبستگی پیرسون ) پرداخته شده است. در این پژوهش از دادههای تبخیر از تشت تجمعی ماهانه سه ایستگاه سینوپتیک در سه اقلیم متفاوت که دارای دوره آماری ۱۵ ساله میباشند استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از تحلیل آماری نشان میدهد که ۵۷ % اثرات NAO بر روی ایستگاهها به صورت همبستگی ضعیف منفی است که نشاندهنده رابطه معکوس بین میزان تبخیر از تشت و شاخص مذکور میباشد. بیشترین معنیداریبر روی ایستگاه ارومیه و عدم معنیداری بر روی ایستگاه یزد مشاهده شد. چنین استنباط میشود که تأثیر پدیده نوساناطلس شمالی در منطقه شمال غرب و غرب بیشتر از نواحی مرکزی کشور است.