سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا نریمانی – اداره کل بهزیستی استان ایلام، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آم

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر پارک های علم وفناوری بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می پردازد. پارک های علم وفناوری که یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری هستند، پارک های فناوری بستری هستند برای سوق دادن متخصصان و دانشمندان تا در نتیجه آن فعالیت های کارآفرینی توسعه پیدا کند. دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه (مثلاً ایران)، بایدبرای توسعه و موفقیت این پارک ها فعالیت کند و این امر بسیار مؤثر و حیاتی است. کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها. براساس مطالعه انجام گرفته شده درکشور ما و سایر کشورها شکی نیست که پارک های علم وفناوری ایجاد کننده دریچه تازه ای در امر ایجاد اشتغال و کارآفرینی بوده و تاثیر مستقیمی بر فرآیند کارآفرینی دارد. در این تحقیق برای سنجش میزان روایی آن از نظرات تعدادی ازاساتید دانشگاه، خبرگان و مدیران استفاده گردید و برای پایایی آن روش آلفای کرونباخ استفاده شده که میانگین پایایی شاخص ها ۸۳% به دست آمده است. تعداد ۳۵۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته شد. در این تحقیق از نمونه گیری طبقه ای نسبی و تعدادی هم به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزاررایانه ای (SPSS) صورت گرفت و از آمارهای توصیفی و استنباطی چون آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین ها استفاده شد. شامل یک فرضیه اصلی: بین پارک های علم و فناوری و میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد و دو فرضیه فرعی دارد: بین پارک های علم و فناوری و افزایش تعداد شغل های جدید ایجاد شده ارتباط معناداری وجود دارد.بین پارک های علم و فناوری و جذب کارآفرینان و دانش آموختگان ارتباط معنا داری وجود دارد و نتیجه تحقیق نیز معنادار بودن تأثیر پارک های علم و فناوری برمیزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه را نشان می دهد.