سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا بهری – دانشجو فوق لیسانس مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک ص
سیدضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک صنعتی شاهرود
محمد کارآموزیان – استادیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک صنعتی شاهرود

چکیده:

فناوری فلوتاسیون ستونی روش مناسبی برای فرآوری مواد معدنی کم عیار خصوصاً باطله ها محسوب می شود. اجرای عملیات فناوری سلول فلوتاسیون ستونی وابسته به برخی پارامترها مانند نرخ گازدهی، نرخ خوراک دهی، نرخ آب شستشو، مقدار و ن وع معرف های شیمیایی و غیره است که این پارامترها می توانند بر روی سینیتیک فلوتاسیون تأثیر بگذارند. بدین منظور برای بررسی رفتار این پارامترها بر روی درصد خاکستر و درصد بازیابی باطله های زغالسنگ کارخانه البرز مرکزی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل جزئی دو سطحی تعداد ۱۸ آزمایش طراحی شد. نتایج نشان داد که به جز مقدار کلکتور تأثیر پارامترهای نرخ هوادهی، نرخ خوراک دهی، نرخ آب شستشو و مقدار کف ساز از نظرآماری در سطح اطمینان ۹۵% بر درصد خاکستر معنی دار و با اهمیت است. بر اساس نتایج آزمایشها با افزایش نرخ هوادهی، نرخ خوراک دهی و مقدار کف ساز، درصد خاکستر افزایش می یابد و با افزایش نرخ آب شستشو درصد خاکستر کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که تنها نرخ خوراک دهی و مقدار کف ساز از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵% بر درصد بازیابی معنی دار و با اهمیت هستند که تغییر در سطوح هر دو پارامتر منجر به افزایش بازیابی می شود.