سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حسام اشعرین – کارشناس ارشد زراعت
جلال مومنی – کارشناس ارشد تکنولوژی بذر
جلال میر قاسمی – کارشناس موسسه تحقیقات پنبه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای با بذر بر کیفیت بذر کرک گیری شده پنبه رقم ساحل در استان گلستان پژوهشی به شرح زیر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل د رقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل روش های مختلف الیاف گیری از وش و نوع پوشش بذر پنبه از نظر کرک دار و بدون کرک بود. پس از این مرحله نمونه ها برای بررسی آزمون جوانه زنی استاندارد و برخی شاخص های مرتبط به این ازمون به آزمایشگاه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انتقال یافت. نتایج نشان داد که اثرات متقابل صفت های درصد گیاهچه های عادی، درصد گیاهچه های غیر عادی، مدت زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص طول و وزنی بنیه گیاهچه در سطح آماری ۱% معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین اده ها نشان داد که بالاترین درصد گیاهچه عادی مربوط به تیمار شماره ۹ و نوع پوشش با کرک به میزان ۸۹/۲۵ درصد و کمترین مقدار آن به میزان ۲۰/۵۰ مربوط به تیمار شماره ۱۶ بدون کرک بود. بیشترین میزان سرعت جوانه زنی مربوط به یتمر شماره ۱۵ و نوع پوشش با کرک به میزان ۳/۰۵۶ و کمترین مقدار مربوط به تیمار شماره ۴ و نوع پوشش بی کرک بدست آمدو همچنین بالاترین مقدار در صفت های شاخص بنیه طولی و وزنی گیاهچه مربوط به تیمار شماره ۹ و پوشش با کرک و همین تیمار بدون کرک حاصل شد. د رکل بذور کرک دار کیفیت مطلوب تری نسبت به بذرهای بدون کرک نشان دادند، هر چند در بعضی از صفات، اهتلاف معنی دار نبود.