سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره بهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیم
فرناز فرشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیم
نورالله کثیری – هیئت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه
تورج محمدی – هیئت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی،

چکیده:

در این مقاله، از یک غشاء اسمز معکوس برای تصفیه پسابهای نفتی، استفاده شده است. پیش بینی کاهش شاربا زمان، در شرایط عملیاتی مختلف، نقش مهمی در طراحی فرایند های غشایی دارد . هدف ا ین مقاله،بررسی میزان تأثیر پارامترهای مختلف عملیاتی بر گرفتگی غشاء، از طریق مدلسازی فرایند است. در مدلسازی فرایند از یک مدل شبکه عصبی استفاده شده که نتایج مدل، تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد . . باتوجه به نتایج بدست آمده، سرعت جریان خوراک، بیشترین میزان تأثیر را بر دبی آب عبوری از غشاء ، در مقایسه با سایر پارامترهای عملیاتی مورد بررسی، دارد