سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکی – دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
سعید طاهرنیا –

چکیده:

در مقاله حاضر نقش پارامترهای فیزیکی در مقاومت روانگرایی خاکهای ماسهای لایدار بررسی گردیده است. برای این منظور یک مجموعه آزمایش سه محوری سیکلی زهکشی نشده بر روی چهار نوع ماسه متفاوت با درصدهای مختلف ۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ و ۴۰ درصد لای و تحت تنش تحکیمی و بارگذاری یکسان انجام گرفت. نتایج حاصله نشان میدهند که برای یک دانسیته اولیه داده شده مشخصات دانهبندی نقش مهمی در رفتار زهکشی نشده خاک تحت بارگذاری سیکلی دارند.علاوه بر این با توجه به نتایج حاصله تعدادی روابط همبستگی بین تعداد سیکل موجب روانگرایی و مشخصههای مهم منحنی دانهبندی با ضریب همبستگی بالا حاصل گردید. این روابط میتوانند در ارزیابی اولیه پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسهای لایدار مربوط به یک ساختگاه بکار گرفته شوند