سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هادی شیخ انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مکانیکدانش
مهرداد آقایی خفری – دانشیار، عضو هئیت علمی دانشکده مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر پارامترهای اندازه دانه اولیه آستنیت و میزان درصد تغییر شکل بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیمی بررسی گردید. برای نشان دادن اثر اندازه دانه اولیه آستنیت، در دمای پیشگرم ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و دو زمان پیشگرم ۲۰ و ۳۰ دقیقه منظور گردید. همچنین مقدار کرنشهای متفاوت ۲۵ و ۴۵ درصد در نظر گرفته شد. سپس نمونه ها جهت رسیدن به تافنس مناسب تحت عملیات آنیل قرار گرفتند. میکروساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه آنالیز خواص مکانیکی نمونه ها توسط آزمون کشش و آزمون سختی صورت پذیرفت. در این بررسی توانستیم به افزایش استحکامی در حدود ۴۰۰Mpa دست پیدا کنیم. همچنین مشخص شد که تغییر در دمای آستنیته کردن تأثیر بیش تری نسبت به تغییرات زمان آستنیته کردن بر روی تافنس فولاد دارد.