سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رضایی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
مسعود مینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
رویا محبوب خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

کیفیت راحتی سفر با احساس سرنشین در محیط حرکت خودرومرتبط است. در این مقاله به بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی و سرعت خودرو در پاسخ به یک ورودی مشخص ناهمواری جاده پرداخته میشود. بدین منظور ابتدا به مدلسازی دینامیکی خودرو پرداخته و مدل ربع خودرو با دو درجه آزادی حین عبور از روی ناهمواری ارائه و بررسی شده و نتایج حاصل، به صورت گرافهایمناسبی ارائه شده است.سپس مدل نصف خودرو با چهاردرجه آزادی ارائه شده و معادلات حرکت ارتعاشی انتقالی خودرو در جهت محورzو دوران زاویهای حول محورyغلت طولی یا عکسالعمل کلهزنی) حین عبور از روی یک ناهمواری مشخص، با در نظر گرفتن سرعت خودرو و سایر مفروضات لازم برای حل مسأله، به دست میآید. با استفاده از مدل ارائه شده و نیز استفاده از مشخصات یک خودروی مشخص، علاوه بر به دست آوردن چهار فرکانس طبیعی برای سیستم، نیروهای وارد بر شاسی جلو و عقب حین عبور از ناهمواریمحاسبه میشود.سپس باشبیه سازی عددی در نرمافزارMATLAB نمودارهای پاسخ زمانی خودرو در سرعتهای مختلف استخراج شده است. نتایج نشان میدهد که فنر تعلیق نرمتر، جداسازی ارتعاشی بهتری را تأمین میکند. همچنین هر چه سرعت خودرو در عبور از روی ناهمواری بیشتر باشد، دامنه جابجایی جرم فنربندی شده کمتر بوده و سیستم سریعتر به حالت پایدار میرسد