سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوریه امیدی – مدیر مدارس شهر ایلام
حسین مهدی زاده – دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
اسماء میهن دوست – دانشگاه ایلام

چکیده:

این مقاله بخشی از نتایج یک تحقیق را گزارش می نماید که با استفاده از یک طرح نیمه آزمایشس دو گروهی با پیش ازمون و پس ازمون، به مقایسه تاثیر پادکست با روش مشارکتی در قیاس با روش رایج ( سخنرانی معلم و پرسش و پاسخ) در زمینه مباحث زیست محیطی می پردازد. به این منظور دو کلاس درس پایه دوم راهنمایی از یک مدرسه پسرانه شهر ایلام انتخاب گردید و با رعایت اصل انتساب تصادفی در هر یک از گروه ها جای داده شدند، سپس دانش آموزان گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه دو ساعته با هدایت معلم و در قالب گروه های چهار نفره به تولید پادکست آموزشی در زمینه مباحث مورد نظر پرداختند، دانش آموزان گروه شاهد نیز به همان میزان از جلسات و با استفاده از روش رایج در معرض آموزش قرار گرفتند سطح دانش زیست محیطی دانش آموزان در سه مرحله سنجیده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t مقایسه میانگین دو گروه مستقل و آزمون تجزیه تجزیه و تحلیل کواریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میانگین یادگیری و یادداری دانش آموزان گروه آزمایشی به طور معناداری از گروه شاهد بیشتر می باشد.