سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
محمود نیکزاد زیدی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابرسی
محمد طیبی – رئیس حسابداری اداره کل امور مالی شهر تهران
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه مدیریت، فیروزکوه، ایرا

چکیده:

مقاله حاضر با هدف ارزیابی اثر بخشی طرح تفویض اختیار در اداره امور مالیاتی شرق تهران به اجرا درآمده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی انجام شده است که آیا اجرای طرح تفویض اختیار در اداره امور مالیاتی شرق تهران پس از گذشت نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آن از اثر بخشی لازم برخوردار بوده است یا خیر؟ برای جمع آوری اطلاعات یک نمونه تصادفی از مدیران و یک نمونه تصادفی از کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران انتخاب شده اند. با توجه به ماهیت متغیرهای مورد مطالعه و مقیاس اندازه گیری متغیرها از روش های ناپارامتری آزمون نسبت و آزمون تک متغیری مجذور کای برای آزمون سوالات تحقیق ا ستفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که اجرای طرح تفویض اختیار در تحقق اهداف سازمان افزایش انگیزه کارکنان، افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش حجم قوانین و مقررات مؤثر بوده و این طرح در ایجاد تنوع در ا نجام کارها و افزایش م شارکت کارکنان در تصمیم گیری ها مؤثر نبوده است.