سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی آلمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مجید قنبری نژاد اسفقن سری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
امیر پورناصرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در جوامع امروزی کارآفرینی تاثیر انکار ناپذیری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورها دارد، از اینرو لزوم توجه به کارآفرینی و توسعه آن بیش از پیش احساس می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های روانشناختی و آداب و رسوم خانوادگی بر تمایل به کارآفرینی درمیان دانشجویان می باشد. جامع آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر می باشند را در بر می گیرد که تعداد ۳۷۰ نفر از آنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب شدند. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و همچنین آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف، کاربردی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که وجود سابقه کارآفرینی در خانواده، دارا بودن قوه نوآوری، میل به ریسک پذیری، دارا بودن مرکز کنترل درونی و همچنین نیاز به کسب موفقیت بر تمایل به کارآفرینی تاثیر دارند، اما میان متغیر تحمل ابهام و تمایل به کارآفرینی رابطه معناداری یافت نشد.