سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شافع – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
کرامه احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند

چکیده:

ارزیابی تحمل به تنش شوری در گیاهان دارویی به منظور کشت درمناطق شور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر هورمون برایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی سیاه دانه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. تیمارها شامل ۴ سطح پرایمینگ ( اسید جیبرلیک ۵۰ و ۱۰ پی پی ام، اسید سالسیلیک ۵۰ و ۱۰۰ پی پی ام و شاهد) و ۵ سطح تنش شوری ( غلظت های صفر و ۲- و ۴- و ۶- و ۸- بار کلرید سدیم) بود. پیش تیمار بذور به مدت ۷۲ ساعت انجام گردید. نتایج نشان داد که اثرات اصلی پرایمینگ، شوری و اثر متقابل انها بر کلیه شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در سطح یک درصد معین دار گردید. بیشترین سرعت جوانه زنی و بنیه بذر به ترتیب در بذور پرایم شده با اسید جیبلیک ۵۰ و ۱۰۰ پی پی ام در سطح شوری صفر مشاهده گردید.